Hoe het allemaal begon .........                                                                          'Doopsgezinde Kampereilanders op weg naar de Vermaning, bij een opkomend onweder [...]', ca. 1820, met waterverf ingekleurde litho door [P.H.J.] van der Meulen naar een tekening van L. Seidel, 22 x 15 cm. Gemeentearchief Kampen.

  Hans Thöne                         geboren 1661                                                              english version
  Abraham Teune gehuwd 26 October 1760                             
  Herma Teune     geboren 26 Ocober 1960                   

  H. Thöne  -  H. Teune
  3 eeuwen Zwitserland  -  Holland

  Het begon allemaal met een klein bruin boekje, dat ik als nieuwsgierige tiener tussen de oude foto's en paperassen van mijn ouders gevonden had. Hoewel ik nog niet veel begreep van de oude ambtelijke taal, bleef het boekje me boeien. Zo'n beetje elk jaar kwam ik het weer tegen en las ik het opnieuw.
  Geleidelijk aan werd de inhoud me stukje bij beetje duidelijk.
  Pas later ontdekte ik, dat dit boekje het werk was van mevrouw C.J. Welcker, een vroegere archivaris van het Gemeentearchief te Kampen.
  Ik ben dan ook verder gaan zoeken in dit archief en dankzij de zeer hulpvaardige medewerkers aldaar ging er een familiegeschiedenis voor me open.

  In het boekje stond een interessant verhaal over een wees Abraham Teune, die na zijn huwelijk met Johanna van Rees te Haarlem een nieuw leven opbouwt.
  Mevrouw Welcker schrijft: "Het is mij met eenige moeite gelukt, als hoofdpersoon en schrijver van het origineele handschrift Abraham Teune te kunnen noemen.
  Twijfel aan de juistheid dezer veronderstelling is dankzij de medewerking van den archivaris der gemeente Haarlem, den heer H.E. Knappert, buitengesloten.
  De door hem te mijner beschikking gestelde acten volgen als bijlagen VII en VIII"
  Bijlage VII bleek een uittreksel uit het Register van de Huyzen, Molens Tuijnen en Gronden binnen de stad Haerlem en bijlage VIII is een copie-extract uit het Register van Huwelijken, gesloten voor Schepenen der stad Haarlem.
  Dit laatste extract betreft het huwelijk van Abraham Teune J.M. (Jonge Man) van Kampen en Johanna van Rees, J.D. (Jonge Dochter) van Haarlem op den 26 October 1760, een datum die mij des te meer aanspreekt, omdat ik zelf 26 October 1960, dus exact 200 jaar later op de wereld kwam.
  Hiermee zijn twee van de drie in de titel vermelde personen verklaard aan de hand van gebeurtenissen in de tijd.

  Maar wie is nu die derde persoon Hans Thöne .....

  Na nog veel meer onderzoek kwam er ook over hem een leuke bijkomstigheid aan het licht.
  Als oudste gevonden voorvader bleek hij geboren te zijn in 1661, bijna exact 300 jaar voor mijn geboorte in 1960.
  Ik kreeg dus de mogelijkheid om 3 eeuwen Thöne's en Teune's te onderzoeken.
  Hierbij is dus de titel verklaard.

  Herma Teune


  Vragen:

  Ik had al veel informatie verkregen over verschillende leden van de familie Teune, maar deze Abraham Teune leek na zijn huwelijk in Haarlem moeilijk te traceren te zijn.
  Wel vond ik later 3 mogelijke dochters van hem:
  Magdalena Teune, geboren 24-05-1764 te Haarlem, overleden 11-12-1836 te Zwolle
  Alida Teune, geboren 30-12-1766 te Haarlem, overleden 26-12-1830 te Zwolle
  Bartha Teune, geboren 30-10-1768 te Haarlem, overleden 25-02-1855 te Zwolle
  Van zonen leek geen sprake te zijn en dat zou dan ook de verklaring zijn van het niet meer vinden van Teune's in Haarlem.

  Mevrouw Agnes Dunselman, Genealoog en correspondent van de Archiefdienst voor Kennemerland heeft vervolgens voor mij zeer waardevolle gegevens kunnen verzamelen in Haarlem en zelf had ik ook al enkele gegevens in Kampen verzameld.

  Hieronder volgt het resultaat.

  50e penning, 4 augustus 1760: Marten Rygen en Jacob Garner als voogden over Abraham Teunen, nagelaten zoon van Abraham Teunen en Barber Gasser(s) verkopen aan Abraham P(i)eters Teunen een huis en where op den Vloeddijk, genaamd "de Pannebakkerie" met hof, stal en oude berg.

  Het opgebrachte geld gebruikt Abraham blijkbaar voor aankopen te Haarlem:
  Uittreksel uit het Register van de Huyzen, Molens, Tuinen en Gronden binnen de stad Haerlem en vrijdomme van dien verkocht en opgedragen voor de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der stad Haerlem, beginnende met den 23e August. 1760. getekend G.G.G.G.G.G. Inv. II, No. 891 (G70), fol. 3, berustende in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats te Haarlem.
  ........ draagt op tot een vrij eijgen aen Abraham Teune een Hijs met den erve Staende en gelegen in de
  Gierstraet met deszelfs grutterij en winkel; Met Nog een stalling voor twee paerden daer achter,
  uijtkomende in de Breesteeg; Met Nog een Huijs naast het voorgaende perceel mede in de Gierstraet, belend ten Zuijden Cornelis van Geemen, ten Noorden Nicolaes Uijtman, achter strekkende aen zekere poort, uijtkomende in de Breesteeg, Met alle de vaste en losse gereedschappen tot de grutterij en winkel
  behorende; Al vrij en voorts Ea.
  Om f 1200,-. Contant geld, en voor overgenomen gereedschappen f 1000,-. Contant.
  Actum den 23e Aug. 1760.
  (w.g.) Z. Steenis 1760.(w.g.) Gijsb. Adr. Patijn.

  26-10-1760:
  Huwelijk te Haarlem van:
  Abraham Teune,    J.M. (Jonge Man)     van Kampen
  Johanna van Rees, J.D. (Jonge Dochter) van Haarlem

  1761:
  Abraham Teunen wordt ingeschreven in het Haarlemse Koopmansgilde in het jaar 1761.
  Van beroep is hij "gorter" (grutter) en hij woont in de Gierstraat in Haarlem.
  De Gierstraat is nog steeds in de oude staat en bevindt zich vlak bij het Proveniershuis (voormalige
  Jorisdoelen). Hij loopt van de Grote Houtstraat naar de Botermarkt en loopt daarna over in de Koningstraat.

  16-11-1773:
  Abraham Teune verkoopt een huis en erf in de Lange Bogaardstraat aan Dieuwertje van Zurk.
  Het huis is nog belast met een hypotheek van 250 gulden welk bedrag Abraham Teune voor zijn rekening blijft houden en hij belooft het bedrag af te lossen in 5 jaarlijkse termijnen van 50 gulden.
  Dieuwertje Zurk betaalt de koopsom van 250 gulden (de waarde van het huis en erf is dus 500 gulden).
  Bron: ORA Haarlem, Transporten inv.nr. 76.132, folio 245.

  23-2-1780:
  Abraham Teune verkoopt aan Jan van der Sprang Pietersz een pakhuis met erf gelegen aan de Bakenessergracht in Haarlem voor een bedrag van 475 gulden, contant geld.
  Bron: ORA Haarlem, Transporten inv.nr. 76.135, folio 213.

10-2-1803:
Abraham Teune is overleden in Haarlem in de Gierstraat.
Hij werd 14-2-1803 begraven in de Grote Kerk, zuidertrans graf 95.
De doodsoorzaak was stuipen.

8-4-1805:
Johanna van Rees is overleden in Haarlem in de Gierstraat.
Op 11-4-1805 werd 30 gulden impost op het begraven betaald, waaruit bleek dat zij in de hoogste belasting­classe viel.
Zij werd begraven op 12-4-1805 in de Grote Kerk, zuidertrans graf 95.
Haar doodsoorzaak was verval van krachten.

De kinderen werden in Haarlem geboren.
Omdat de familie lid was van de Doopsgezinde Gemeente werden er geen kinderdopen gevonden.
Wel een inschrijving in het geboorteboek van de kerk.
Zij kregen 6 kinderen, 4 dochters en 2 zonen.
1 dochter en 2 zonen overleden echter al heel jong.
Abraham heeft dan ook geen Teune-tak nagelaten in Haarlem.
Zijn drie dochters vertrekken na zijn sterven in 1803 van Haarlem naar Zwolle en sluiten daar (ook weer in doopsgezinde kring) de volgende Huwelijken:

Haarlem, 22 October 1805 Huwelijk van:
Magdalena Teune, geboren 24-05-1764 te Haarlem, overleden 11-12-1836 te Zwolle
Assuerus Doijer, geboren 13-12-1758 te Zwolle, overleden 21-03-1838 te Zwolle, predikant te Zwolle

Haarlem, voor 1791 Huwelijk van:
Alida Teune, geboren 30-12-1766 te Haarlem, overleden 26-12-1830 te Zwolle
Jan Wijnand van Rees, geboren c.1766 te Haarlem, overleden voor 1804 te Zwolle, meelkoopman

Huwelijk van:
Bartha Teune, geboren 1769 te Haarlem, overleden 25-02-1855 te Zwolle
Isaak Anthonie de Jongh overleden voor 1855 te Zwolle

De verbondenheid van de families zien we vooral terug als we naar de familienamen van Alida Teune en Jan Wijnand van Rees en die van hun ouders kijken. Daaruit blijkt, dat Alida en Jan als neef en nicht van elkaar trouwen.
En dat is niet verwonderlijk als we naar de beroepen kijken.

De man van Alida Teune, Jan Wijnand van Rees, is een kind van Jan Wijnand van Rees, grutter, uit Haarlem en Magdalena Waling.
Deze Jan Wijnand van Rees, is een kind van Wijnand Jans van Rees, weever, uit Rees en Aaltje Doijer uit Zwolle en heeft dezelfde ouders als Johanna van Rees, die met onze hoofdfiguur Abraham Teune getrouwd is.

Om het iets zichtbaarder te maken:

                            Wijnand Jans van Rees, weever
                             en Aaltje Doijer
  ____________________|_____________________
  |                                                                                   |
Jan Wijnand  van Rees, grutter                            Johanna van Rees,
en Magdalena Waling                                         Abraham Teune, grutter
  |                                                                                   |
Jan Wijnand van Rees, meelkoopman       en         Alida Teune

Ik heb een vermoeden, dat het familiewapen van de familie Teune met daarin drie tulpen iets te maken heeft  met deze Abraham Teune die in de omgeving woonde waar destijds een bloeiende bollenhandel was.
In 'Het Boek van de Tulp' van Tom Lodewijk vond ik op pagina 13 namelijk het volgende:
In de zeventiende eeuw werden beroemde tulpen natuurgetrouw afgebeeld op geglazuurde tegels, soms zo dat de tegels twee aan twee bij elkaar pasten. Voorbeelden hiervan zijn nog te zien in het Westfries Museum te Hoorn.
Eveneens in het Westfries Museum te Hoorn bevindt zich een gevelsteen, waarop drie tulpen en het jaartal 1755 voorkomen. In dit jaar liet een inwoner van Hoorn de steen aanbrengen in een huis, dat in 1636, ten tijde van de windhandel, was verkocht voor drie tulpebollen. Ook veel herbergiers tooiden hun zaak in de jaren van de tulpomanie met een uithangbord, waarop de tekst 'In de dry Tulpebollen'.
Na 1637, toen het einde van de windhandel duizenden berooid achterliet, veranderden sommigen het opschrift in: 'In de dry Sottebollen'.

Zo ben ik ook over deze tak van de familie toch weer meer te weten gekomen.
Mocht u aansluitend hierop nog andere gegevens kunnen leveren, dan graag via e-mail of via het formulier.

Over de voorouders van Abraham Teune weet ik reeds zeer veel en dit kunt u vinden op de volgende pagina:
Genealogy Family Teune (Thöne) First part, generation I-IV, waar Abraham Teune vermeld staat onder IIIh.

Vragen:

Johan Gustaaf Themans (Isaac Themans, Rebecca Vos, Hartog Meijer Vos, Meijer), geb. Zwolle 10-10-1873, get. 4-10-1905 Johanna van Rees, geb. Zwolle 21-6-1882.

Wie weet wie de voorouders zijn van Johanna van Rees, geb. 21-6-1882 te Zwolle?
Mijn vermoeden is, dat zij een dochter of nakomeling is van Jan Wijnand van Rees, geb. 1826 en gest. 1907.

Nog op te zoeken:
Joh. Ruys, Aanteekeningen uit het 'Register van de namen der personen met haar familien, dewelcke van andere steden en plaatsen binnen de stad Haarlem syn komen wonen en by de Heeren burgemeesteren geadmitteert, in: De Wapenheraut 20 (1916), pag. 219-225 en 255-260 [chronologische lijst van personen die in de periode 1701-1793 in Haarlem zijn gaan wonen].