Levensbeschrijving Peter Peterszoon Teune en Elsien Abrahams Boer

Ze zijn Zwitsers-Doopsgezind.
Ze staan ook genoteerd in het trouwboek van Sappemeer (Groningen).

Bij de volkstelling van 1748 te Kampen komt voor Peter Teune, ongehuwd/geen kinderen. Inwooner: Trintien Rigen.
Grote vraag is welke Peter Teune dit is en wie Trintien Rigen is.
Peter Teune, geboren 1691 is reeds overleden voor 1746.
Peter Teune, schoenmaker en in 1711 25 jaar trouwde 18 maart 1714 met Anna Trachsel.
Als Anna Trachsel voor 1748 is overleden zou dit hem kunnen zijn.
Het zou verder om Catharina Rychen geboren c. 1710 in Zwitserland kunnen gaan.
Zij is een kind van Daniël Rychen en Barbara Wänger die beide voor eind 1737 overleden zijn en die in 1730 getrouwd is met Johan Hindrik Kemper (Keimper).
Haar man zou dan voor 1748 overleden moeten zijn. Dit lijkt me de meest voor de hand liggende oplossing.
In november 1749 treedt namelijk ook een Peter Teune op als gevolmachtigde van de erfgenamen van Daniël Rijken en Barbara Wenger.
Dan is het heel goed mogelijk dat Catharina Rijchen in 1748 tijdelijk bij hem in huis is in Kampen.
Het kan ook de vrouw van Hans Thönen, geboren 1661, zijn als zij inderdaad na 1748 is overleden.

3-1-1749:
Het Grootburgerrecht is verleend aan Peter Teune den 3 januari 1749
Zie folio 140 Campens Burgerboek, weidende, geboortig van Camperveen
Zie kopie Bewijs van Grootburgerschap ten behoeve van Gerrit Jan Teune, Jan Teune en Johan Teune.

1758:
1000e penning:
Peter Teune wordt genoemd, wonende op de ZuiderWeert, f 1000-:-:.

31-03-1758:
Te Sappemeer wordt een huwelijkscontract opgesteld:
... dat persoonlijk voor mij zijn gecompareert de E: Peter Peters Tünne als Bruidegom ter Eener en Elzien Abrahams Baür als Bruit ter andere zijde;
dewelke verklaarden te zamen een Huwelijk te hebben beraamt, en besloten op conditien en Huiwelijks voorwaarden hijr naar gemaakt en wederzijds beleden en ondertiekent;
Ten Eersten zijn Bruidegom en Bruid, beneffens wederzijtse vrienden wel te vreden met alle zodanige goederen als de toekomende Egteluiden an malkanderen zullen brengen, en haar nog mogte komen an te erven ofte sterven, alle welke goederen na de Egtelijke beslapinge zullen zijn gemeen; winst en verlies staande Huiwelijk voorvallende zal zijn half en half;
zo kindt of kinderen uit dit Huiwelijk mogten worden verwekt zo zullen de Soons en Dogters tot haar Ouders nalatenschap even na en Sibbe wesen, en in alle erf en versterff het Regt van Representatie hebben te genieten, om bij voorval van Erffenisse zo veel te ontfangen als haar Ouders zouden hebben gedaan indien zij nog in leven waren: gelijk regt van Representatie wordt mede verleent en toegestaan aan de Broeders en Zusters kinderen van Bruidegom en Bruid, die zij uit een of ander Huiwelijk verwekt ..... na te laten;
een van beide ouders komende te overlijden zonder kint of kinderen na te laten zal de langstlevende den gehelen boedel blijven beziten en behouden en lijftogswijze gebruiken;
Edog bij 't hertrouwen een staat en inventaris van den gehelen boedel aan de naaste vrienden van de eerstversturvene moeten overgeven en de lijfstoebehoren zal de langstlevende met Ses weeken aan de naaste vrienden van de overledene moeten uitkeren.
Als Dedigsluiden over dit Huiwelijk zijn an de Bruidegoms zijde de E: Jacob Kernen als Stiefvader, en Peter Jacobs Tünne als voormond (voogd) over Bruidegoms Broers en Zusters en aan de Bruids Zijde Abraham Baur en Trijntjen Stelje als vader en moeder.
In waarheits on konde hebbe ik Amtman en Rigter opgemeld enz. den 31 maart 1758.

1752-1762:
Ze wonen Het Haatland, De Kruishoop Erf No.64 Groot 29 B. 53 R. 70 E. a f 210,--.

1762-1772:
Ze wonen nog steeds op Het Haatland, De Kruishoop Erf No.64

10-3-1766:
Berend Koster en Peter Theunen kopen drie huisjes op den Kalverhekkenweg.

8-1-1768:
Berend Koster koopt 1/2 van drie huisjes op den Kalverhekkenweg onder één dak van Peter Theunen.
In margine: "hoort tot 1767".

4-5-1769:
Antonetta Schrassert, wede. van Markloff, erfgenamen van wijlen A.A. Markloff, kapitein-luitenant te Negapatnam op de kust van Gormandel overleden;
koopers
1e Arent Harms, huis met 3 akkers, hofland en een hooiberg, gelegen in Brunnepe aan den dijk;
belendingen: Oostzijde Hendrik Ruijl, Westzijde Rutger Rutgers;
2e Hendrik Jan Ernst, huis en hof, Brunnepe over de school;
belendingen: Peter Teune en de wede. van Ese Wilms.
Dit is zeer waarschijnlijk de school die vroeger in de Schokkerstraat stond.

1772-1782:
Ze wonen nog steeds op Het Haatland, De Kruishoop Erf No.64

7-6-1774:
Gevolmachtigden van Sluirink verkopen aan Willem Petersen Bos en vrouw een huis, en hof, Brunnepe, met nog twee akkers land, Kerksteeg,
tegenover de where en eigendom van Peter Theune, bewoond door wede T. Oorman.
De Kerksteeg was een weg bij de St. Jorienskerk in Brunnepe en dat klopt met de vorige aanduiding van de woning van Peter Teune.

8-8-1785:
Elsjen Abrahams Boer en Pieter Teunen Ehelieden maken Testament op.
Schoutambt Kamperveen 1588-1811
Fiche 1
Inv. nr. 3343
fol. 85&86:
Elsjen Abrahams Boer en Pieter Teunen Ehelieden maken Testament fol. 85 en 86:
.... De EE Pieter Teunen en deszelvs huisvrouw Elsjen Abrahams Boer,
zij comparante in dezen als na regten geadsisteert met contest haarer ehemans met haare zwager de E. Jan Teunen als haare gekoorne en toegelatene momboir,
dewelke verklaarden uit overweginge des doods, en de onzekerheid des tijds en uure van dien te raade geworden te zijn bij deezen over hunne tijdelijke goederen te disponeren in dezer voegen.
Vooraf legateren zij Testateuren ijder aen de boven en buiten kerken der stad Campen eene goudgulden en aen de nooddruftige armen van gemelde stad twee goudguldens, tot 28 het stuk, in gevalle zij al daar oft onder die jurisdictie komen te overlijden.
Vervolgens verklaarde hij Testator en zij Testatrice gesterkt als voormeld elk ander over en weder te stellen nomineren en institueren tot zijne off haare universele ervgename off ervgenaam ten eijnde om alle deszelvs natelatene en met de dood te ontruimene goederen voor zijn off haar leven lang te hebben, erven, profiteren en genieten, stellende zij vervolgens na doode der langstlevende tot hunne ervgenamen haare kinderen met naamen Elsjen Gerber, Annegjen, Peter en Abraham, als meede de kinderen van haare overledene dogter Treijntjen bij Willem Jansen Leenen in egte gewonnen met naamen Elsjen en Jan Willems. Bij representatie in haare moederes plaatze.
Dog welk een deel dezer haarer klijnkinderen, zij comparanten expresselijk willen en begeren, dat invalle dezelve off een van die natelaten minderjarig off zonder wettige desiendenten mogten komen te overlijden, alsdan zal moeten devolveren en versterven op des kinds kind zuster off broeder en hunne overigen daar in leeven zijnde bovengenoemde kinderen .... portien, verbiedende zelvs de aftrek des legitime portie aen hunne kindskinderen vader Willem Jan Leene opgemeld.
Allewelke voorschreven staat, de Testateuren zijnde bij goeder blijkende verstande beschijdinglijk voorgelezen en gevraagt zijnde off dat alles alzo met waare hunne vrije onbedwongene wille off testament, waartoe zij zonder inductie of persuatie van iemand waaren geresolveerd zoo hebben zij beide geandwoord Jaa! en diensvolgens gewilt dat deze na hun overlijden volkomen effect zal moeten gewinnen en nageleevt worden, hetzij als testament, codicille, giftinge ter zaake des doods off zoo als het zelve naar best in regten zal kunnen bestaan verzoeken hier over de approbatie en ag....atie deses Ed. gerigte welk verzoek aen hun is geaccordeerd wordende het zelve alzo in alle zijne .........
getekend en gezegeld op het Camperveen den 8sten
augustus 1785
E.J. van Slangenburgh
Peeter Teunen
Elsijn Boer
Jan Teune als momber

1782-1793:
Ze wonen op Het vierde slag erf no.79, tegenwoordig gelegen aan de Buitendijksweg no. 4 en ze betaalden destijds f 400,--.

Volkstelling 1795:
Peter Teune, boer, gezinsgrootte 5, Buijten dijks, wijk V (blz. 6).

1793-1803:
Ze wonen nog steeds op Het vierde slag erf no.79, tegenwoordig gelegen aan de Buitendijksweg no. 4.
Peter Teune is in 1795 overleden en Elisabeth Boer is met haar kinderen blijven wonen op dit erf.
Zij moet na 1803 overleden zijn.

1-4-1805:
Abraham Teune wordt gevolmachtigde van Barber Teune, vrouw van Volkert Martens, volgens acte van volmagt voor den Drost des jurisdictie van het Gerecht in Sappemeer op het Hoogezand gepasseerd.